Bài 85 (tr. 93 SGK)

Đề bài

Tính:

a) (-25) . 8;                         b) 18 . (-15);         

c) (-1500) . (-100);              d) (-13)2.

Giải:

a) (- 25).8 = – 200;

b) 18.(- 15) = -270;

c) (- 1500).(- 100) = 150000;

d) (- 13)2 = (- 13). (- 13) = 169.

Giaibai5s.com

Bài 85 (trang 93 sgk Toán 6 tập 1)
Đánh giá bài viết