Bài 82 (tr. 92 SGK)

Đề bài

So sánh:

a) (-7) . (-5) với 0;                      b) (-17) . 5 với (-5) . (-2);

c) (+19) . (+6) với (-17) . (-10).

Hướng dẫn:

Dựa vào nhận xét:

Tích của hai số nguyên cùng dấu là số nguyên dương, tích của hai số nguyên khác dấu là sẽ nguyên âm.

Hoặc thực hiện phép nhân hai số nguyên sau đó so sánh hai kết quả.

Giải:

a) (- 7).(- 5) > 0 (vì tích của hai số nguyên cùng dấu là số nguyên dương).

b) (- 17).5 < (- 5).(- 2) (vì tích của hai số nguyên cùng dấu là số nguyên dương, còn tích của hai số nguyên khác dấu là số nguyên âm).

c) (+ 19).(+ 6) = 114; (- 17).(- 10) = 170 Vì 114 < 170 nên (+ 19).(+ 6) < (- 17).(- 10).

Giaibai5s.com

 

Bài 82 (trang 92 sgk Toán 6 tập 1)
5 (100%) 1 vote