Bài 82 IV. ÔN VỀ HÌNH HỌC
1. Mỗi hình dưới đây là hình gì?
a) Hình tam giác. c) Hình tứ giác.
e) Hình chữ nhật. 2. a) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 8cm.
Giải
b) Hình tứ giác. d) Hình vuông. g). Hình vuông. b) Vẽ đoạn thẳng có độ dài idm.

——
8cm
—————-
a) Ka————-
b) E——
– 10cm hay 10m
3. Nêu tên ba điểm thẳng hàng (dùng thước thẳng để kiểm tra).
D.
. E
Giải Tên ba điểm thẳng hàng A, B, E, D, B, 1 và D, E, C. 4. Vẽ hình theo mẫu:
HS tự chấm các điểm vào vở rồi dùng bút thước nối các điểm đó như hình mẫu.
Giải bài tập toán 2 – Tập 1 – 109

Bài 82: Ôn tập về hình học
Đánh giá bài viết