Bài 8. Sự lớn lên và phân chia của tế bào sinh học 6
SỰ LỚN LÊN VÀ PH N CHIA CỦA TẾ BÀO
A – C U HỎI VÀ BÀI TẬP
Câu 1. Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia? Quá trình phân chia tế bào diễn ra như thế nào?
Câu 2. Sự lớn lên và sự phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật?
B – HƯỚNG DẪN GIẢI
Câu 1. Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia? Quá trình phân chia tế bào diễn ra như thế nào?
– Điền dấu + vào ô chỉ tế bào có khả năng phân chia:
a) Tế bào biểu bì
b) Tế bào ở mô phân sinh Lộc) Tế bào lông hút
Đáp án: b. – Quá trình phân chia tế bào diễn ra như thế nào?
Quá trình phân chia tế bào diễn ra: đầu tiên hình thành 2 nhân, sau đó chất tế bào phân chia và một vách tế bào hình thành ngăn đôi tế bào mẹ thành 2 tế bào con.
Câu 2. Sự lớn lên và sự phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật? Điền dấu + vào Ôi chỉ câu trả lời đúng nhất:
a) Giúp cây có khả năng chống chịu với những bất lợi của môi trường. b)]Giúp cây sinh trưởng và phát triển. c)[Giúp cây duy trì nòi giống. Đáp án: b.
giaibai5s.com
Bài 8: Sự lớn lên và phân chia của tế bào – Giải bài tập sinh học 6
Đánh giá bài viết