Bài 8: Luyện tập
Bài 8: Luyện tập

Bài 8: LUYỆN TẬP
1. Tính nhẩm: a) 80 – 20 – 10 = 50 b) 70 – 30 – 20 = 20 c) 90 – 20 – 20 = 50 80 – 30 = 50
70 – 50 = 20 90 – 40 = 50 2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là: 67 và 25
99 và 68
44 và 14 67
99
44 68
25
14
42
31
30
3. Một sợi dây phơi dài 38dm. Một con kiến bò từ một đầu của sợi
dây và đã bò được 26cm. Hỏi con kiến phải bỏ tiếp bao nhiêu đề-xi-mét để đến đầu kia của sợi dây ? Tóm tắt
Bài giải
Đoạn đường con kiến phải bỏ tiếp là: 26dm
38 – 26 = 12 (dm) 38dm
Đáp số: 12dm.
?dm
10
GIẢI BÀI 5s www.giaibai5s.com
4. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:
44 – 4 = ? A. 4
B. 48 (C.40
– GIẢI BÀI 5s
D. 84
www.giaibai5s.com

Bài 8: Luyện tập
Đánh giá bài viết