Bài 74 (tr. 89 SGK)

Đề bài

 Tính . Từ đó suy ra kết quả của:

a)              b) ;             c) .

Giải.

125 . 4 = 500

Từ đó, theo quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu ta có:

a) (- 125) . 4 = . 500;

b) (- 4) . 125 = -500;

c) 4 . (- 125) = -500.

Giaibai5s.com

Bài 74 (trang 89 sgk Toán 6 tập 1)
Đánh giá bài viết