Bài 73 (tr. 32 SGK)

Đề bài

Thực hiện phép tính:

a) 5 . 42 – 18 : 32;

b) 33 . 18 – 33 . 12;

c) 39 . 213 + 87 . 39;

d) 80 – [130 – (12 – 4)2].

Hướng dẫn:

Thứ tự thực hiện phép tính đối với biểu thức không có dấu ngoặc: Luỹ thừa » Nhân và chia » Cộng và trừ Thứ tự thực hiện phép tính đối với biểu thức có dấu ngoặc: ()[]{}

Chú ý áp dụng tính chất: a.b + a.c = a.(b + c) để tính nhanh hơn.

Giải:

a) 5 . 42 – 18 : 32 = 5 . 16 – 18 : 9 = 80 – 2 = 78;

b) 33 . 18 – 33 . 12 = 27 . 18 – 27 . 12 = 486 – 324 = 162;

c) 39 . 213 + 87 . 39 = 39 . (213 + 87) = 39 . 300 = 11700;

d) 80 – [130 – (12 – 4)2] = 80 – (130 – 82)  = 80 – (130 – 64) = 80 – 66 = 14.

Giaibai5s.com

Bài 73 (trang 32 sách giáo khoa Toán lớp 6)
Đánh giá bài viết