Bài 71 ĐƯỜNG THẲNG
DID
B
I. GHI NHỚ
Đoạn thẳng AB Đường thẳng AB
A, B, C là ba điểm thẳng hàng + II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Về các đoạn thẳng như hình dưới đây. Dùng thước thẳng và bút kéo dài các đoạn thẳng về hai
phía để được đường thẳng, rồi ghi tên các đường thẳng đó:
C
5)

2. Nêu tên 3 điểm thẳng hàng (dùng thước thẳng để kiểm tra): a)
. N
b) B •
P
.
А
.
Giải bài tập toán 2 – Tập 1 – 95
Giải Nêu tên ba điểm thẳng hàng:
a) O, M, N và O, P, Q; III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP
Viết tên đoạn thẳng và ba điểm thẳng hàng có trong hình vẽ bên:
b) A, O, C và B, C, D А в
Bài 71: Đường thẳng
Đánh giá bài viết