Bài 70 TÌM số TRỪ
x=5
xxx
I. GHI NHỚ
Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu. II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tìm x: a) 15 – x = 10
15- X = 8
42-X = 5 b) 32 – x = 14
32 – x = 18
x – 14 = 18
Giải a) 15 – x = 10
15- X = 8
42 – x = 5 x = 15 – 10
X = 15-8
x = 42-5 X = 7
x = 37 b) 32 – X = 14
32 – x = 18
X – 14 = 18 x = 32 – 14
x = 32 – 18
= 18 + 14 x = 18
– X= 14 x = 32 2. Viết số thích hợp vào ô trống:
Số bị trừ | 75 | 84 | 58 | 72 | Só trừ
36 Hiêu
6034
Giải số bị trừ | 75 | 84 | 58 | 72 | 55 số trừ | 36 | 24 | 24 | 53 | 37.
Hiệu | 39 | 60 | 34 19 18 3. Một bến xe có 35 ôtô, sau khi một số ôtô rời bến, trong bến còn lại 10 ôtô. Hỏi có bao nhiêu
ôtô đã rời bến? Tóm tắt: Có: 35 ôtô
Còn lại: 10 ôtô Rời bến: ….. ? ôtô
Giải Số ô tô rời bến là: 35 – 10 = 25 (ô tô)
Đáp số: 25 ôtô
37
94 – Giải bài tập toán 2 – Tập 1
III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. Tìm x: a) 18 – x = 9; 16 – x = 7; b) 46 – x = 27; 68 – x = 29 2. Một trại nuôi thỏ có 86 con thỏ, sau khi đã bán đi một số trại còn lại 20 con. Hỏi trại đã bán đi bao nhiêu con thỏ?
Đáp số: 66 con thỏ

Bài 70: Số bị trừ
Đánh giá bài viết