Bài 67 (tr. 30 SGK)

Đề bài

Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a) 38  : 34;             b) 108 : 102;             c) a6 : a (a ≠ 0 )   

Hướng dẫn:

Áp dụng quy tắc chia hai lũy thừa cùng cơ số:  am : an = am – n(a ≠ 0, m ≥ n ).

Giải:

a) 38  : 34 = 38 – 4 = 34 = 81;            

b) 108 : 102 = 108 – 2 = 106 = 1000000    

c) a6 : a  = a6 – 1 = a5

Giaibai5s.com

Bài 67 (trang 30 sách giáo khoa Toán lớp 6)
Đánh giá bài viết