Bài 66
LUYỆN TẬP I. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính nhẩm: 15 – 6 = 14 – 8 = 15 – 8 =
15 – 7= 14 – 6 = 17 – 8 = 16 – 9 = 17-9 = 18 – 9 = 13 – 6 = 13 – 7 = 13 -9
Giải 15-6 14 – 8 =
15-8 = 15 – 7=8
14 – 6 = 17 – 8 = 9 16-9
17-9 = 8 18 – 9 = 9 13 – 6 = 7
13 – 7 = 6
000
15 – 9 = 6
0
0
16 –
16 – 8 = 8 14- 5 = 9 13-9=
0
2. Tính nhẩm:
15 – 5 – 1 = 15 – 6 =
16 – 6 – 3 = 16 – 9 =
17-7-2 = 17-9 =
Giải bài tập toán 2 – Tập 1 – 89
Giải 16-6-3 16 – 9
= 8
= 7 = 7
17-7-2 17-9
15-5-1 = 9
15 – 6 = 9 3. Đặt tính rồi tính:
a) 35 – 7; 72 – 6;
a)
b) 81 – 9; 50 – 17
Giải 72
b) 36
35
81
50
9
17
28
36
72
33
4. Mẹ vắt được 501 sữa bò, chị vắt được ít hơn mẹ 18I sữa bò. Hỏi chị vắt được bao nhiêu lít
sữa bò?
——- 501
501
Tóm tắt:
Mẹ vắt: Chị vắt:
Giải Số lít sữa bò chị vắt được: 50 – 18 = 32 (1)
Đáp số: 32 lít sữa bò 5. Xếp 4 hình tam giác thành hình cánh quạt (xem hình vẽ).
Học sinh tự làm.
III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. Sốl? 0 –6 -20 ; 0 –8-0 -10 0–70-30 ; 0–9 –9 0 2. Giải toán theo tóm tắt: Bác nông dân thu hoạch đợt 1: 88 kg cà Đợt 2 ít hơn đợt 1:
| 29 kg cà. Hỏi đợt 2:
. ? kg cà. Đáp số: 59 kg cà
90 – Giải bài tập toán 2 – Tập 1

 

Bài 66: Luyện tập
Đánh giá bài viết