Bài 61
54 – 18 = ? I. THỰC HIỆN
• 4 không trừ được 8, lấy 14 trừ 8 bằng 6.
viết 6, nhớ 1
• 1 thêm 1 bằng 2, 5 trừ 2 bằng 3, viết 3. III. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính:
a) 74
54 18
36
84
26
39
* * * *
b)
34
82 – Giải bài tập toán 2 – Tập 1
Giải
a)
74
24
84
64
44
26
17
39
15
28
48
7
45
49
16
* F/*$ 219
b)
34
94
93
54
17
49
75
26
34
-45
18
17
28
38 2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là: a) 74 và 47;
b) 64 và 28;
c) 44 và 19.
Giải a) 74 b) 64
c) 44 47
28_ 27
25 3. Mảnh vải màu xanh dài 34dm, mảnh vải màu tím ngắn hơn mảnh vải màu xanh 150m. Hỏi mảnh vải màu tím dài bao nhiêu đê-xi-mét?
34dm Tóm tắt: Mảnh vải xanh:
5dm Mảnh vải tím:
$olia
19
36

dm
Giải Mảnh vải tím dài: 34 – 15 = 19 (dm)
Đáp số: 190m
4. Vẽ hình theo mẫu:
TTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIIIIT
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP. 1. Đặt tính rồi tính: a) 64 – 35;
b) 44 – 27;
c) 94 – 48 2. Tìm x: 36 + x = 54;
X-38 = 24 3. Dũng cao 94cm, bé Hoa thấp hơn Dũng 19cm. Hỏi bé Hoa cao bao nhiêu?
| Đáp số: 75cm
Giải bài tập toán 2 – Tập 1 – 83

Bài 61: 54 – 18
Đánh giá bài viết