Bài 60
34 – 8 = ? I. THỰC HIỆN 34
4 không trừ được 8, lấy 14 trừ 8 bằng 6.
viết 6, nhở 1
| 3 trừ 1 bằng 2, viết 2. II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính: a) 94
64
26
72
Giải
44
a)
94
64
84
24
7
6
8
87
59
35
78
16
72
5.3
34
63
45
68
30
c) 94 và 9.
2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là: a) 64 và 6;
b) 84 và 8;
Giải a) 64
b) 84
C)
94
9
58
76
85
Giải bài tập toán 2 – Tập 1 – 81
3. Nhà bạn Hà nuôi 34 con gà, nhà bạn Ly nuôi ít hơn nhà bạn Hà 9 con gà. Hỏi nhà bạn Ly nuôi
bao nhiêu con gà? Tóm tắt: Bạn Hà nuôi: 34 con gà
Bạn Ly nuôi ít hơn: 9 con gà. Bạn Ly:
– ? con gà.
Giải Số con gà nhà bạn Ly nuôi là: 34 – 9 = 25 (con gà)
Đáp số: 25 con gà. 4. Tim x: a) x + 7 = 34
b) x – 14 = 36
Giải a) x + 7 = 34
b) X- 14 = 36 X = 34 – 7
= 36 + 14 X = 27
x = 50 III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. Tìm x: a) x + 9 = 44
b) x – 25 = 47 2. Cha cân nặng 64 kg. Anh cân nặng kém cha 8kg. Hỏi anh cân nặng bao nhiêu ki-lo-gam?
Đáp số: 56kg

Bài 60: 34 – 8
Đánh giá bài viết