Bài 54
TÌM số BỊ TRỪ I. GHI NHỚ
Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ. Số bị trừ: x
x – 4 = 6 Số trừ: 4 x = 6 + 4 Hiệu: 6
x = 10 II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tim x: a) x – 4 = 8
b) x – 9 = 18 d) x – 8 = 24
e) x – 7 = 21
Giải a) X – 4 = 8
b) X-9 = 18 = 8 + 4
x = 18 + 9 1 = 12
= 27
c) x – 10 = 25 g) * – 12 = 36
c) x – 10 = 25 x = 25 + 10
= 35
X
xxx
X
X
Giải bài tập toán 2 – Tập 1-73
d) X-.8 = 24
x = 24 + 8
x = 32 2. Viết số thích hợp vào ô trống:
Số bị trừ
e) x – 7 = 21
X = 21 + 7 X = 28
– 12 = 36
= 36 + 12 = 48
sổ trừ
4
12
35 27 153 5
48 46
Hiệu
9
|
62
|
94
|

11 4 7
27
Số bị trừ |
Số trừ | Hiệu |
-25;
48
| 21 | 50 I 12 35 | 8 | 0-476;
15
35
3. Só?
46 -0;
Giải
-2 > 5;
0
-54 6;
0-
→ 0;
4. a) Vẽ đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD. b) Đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD cắt
nhau tại một điểm. Hãy ghi tên điểm đó.
Giải
a) com
B
b) Đoạn thẳng AB và CD cắt
nhau tại điểm O.
III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. Tìm x: x – 7 = 16; X-9 = 31 ; x – 14 = 45 2. Só? 0-
84; D–576; 04-9 > 1; 3. số? | | Số bị trừ | 12 | | |
Số trừ | 3 | 16 | 21 | 32 | Hiệu
15 .
9 32 49
42
74 – Giải bài tập toán 2 – Tập 1

Bài 54: Tìm số bị trừ
Đánh giá bài viết