Bài 50 12 TRỪ ĐI MỘT số
12 – 8 = ? I. THỰC HIỆN MẪU: – 12 • Thuộc bảng trừ: 12 – 3 = 9
12 – 4 = 8
12 – 7 = 5 12 – 8 = 4 12 – 9 = 3
12-5 = 7
12 – 6 = 6
II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính nhẩm: a) 9+ 3 =
8 + 4 = 3+9 =
4 + 8 = 12 – 9 =
12 – 8 = 12- 3 =
12 – 4 = 12- 2-7 =
12 – 2 – 5 12 – 9
12-7
6 + 6 = 12-6 =
7 + 5 = 5+ 7 =
– 7 = 12 -5 = 12 – 2-6 12-8
=
= =
68 – Giải bài tập toán 2 – Tập 1
6 + 6 = 12 12- 6 = 6
a) 9 + 3 = 12
3 + 9 = 12 12 – 9 = 3
12 – 3 = 9 b) 12 -2-7
12-9 2. Tính:
Giải 8 + 4 = 12 4 + 8 = 12 12 – 8 = 4 12- 4 = 8
12 -2 -5 = 5 12-7
7 + 5 = 12 5 + 7 = 12 12-7 = 5 12 – 5 = 7
12-2-6
= 4 = 4
12-8
.
.
.
.
.”
Giải
12
12
c) 12 và 9.
3. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là: a) 12 và 7;
b) 12 và 3;
Giải a) 12 b) 12
7
1. c)
12
3
9
5
4. Có 12 quyển vở, trong đó có 6 quyển vở bìa đỏ, còn lại là vở bìa xanh. Hỏi có mấy quyển vở bìa xanh?
Giải Số quyển vở bìa xanh là: 12 – 6 = 6 (quyển) .
Đáp số: 6 quyển III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. Nối kết quả dùng vào các phép tính sau:
12-5
12-8
12-3
12-6
2. Vừa gà vừa vịt có 12 con, trong đó có 7 con gà. Hỏi có mấy con vịt?
Đáp số: 5 con vịt
Giải bài tập toán 2 – Tập 1 – 69
Bài 50: 12 trừ đi một số: 12 – 8
Đánh giá bài viết