Bài 49
LUYỆN TẬP I. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính nhẩm: 11 – 2 = 11 – 4 =
11 – 6 = 11 – 3 = 11 -5 =
11-7=
Giải 11 – 2 = 9 11 -4 =
11 – 6 = 11-3 = 8 11-5 = 6
11 – 7 = 4 2. Đặt tính rồi tính: a) 41 – 25; 51 – 35;
81 – 48. b) 71 – 9; 38 + 47;
29 + 6. Giải
11 – 8 = 11 -9 =
11 – 8 = 3 11-9 = 2
41
81
51 35
I
25
48
16
33
71

71
1
16 38 47
29
+
62
85
35 c) x + 44 = 81
3. Tim x: a) x + 18 = 61;
a) x + 18
xxx
= 61 = 61 – 18 = 43
b) 23 + x = 71;
Giải b) 23 + x = 71
x = 71 – 23 X = 48
C) x + 44 = 81
= 81-44 X = 37
Giải bài tập toán 2 – Tập 1 – 67
4. Một cửa hàng có 51kg táo, đã bản 26kg táo. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu ki-lô-gam táo? Tóm tắt: Có: 51kg táo
Bán: 26kg táo Còn: …? kg táo
Giải Số táo còn lại là: 51 – 26 = 25 (kg)
| Đáp số: 25kg 9-6 = 15 16 – 10 = 6
11 – 8 = 3 1.1 – 6 = 5 10.5 = 5
8-8 = 6 11 -2 =9 8-6 = 14
7.5 = 12
Giải 9 + 6 = 15 16 – 10 = 6
11 – 8 = 3 11 – 6 = 5 10 -5 = 5
8 + 8 = 16 11- 2 = 9 8 + 6 = 14
7 + 5 = 12 III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. Đặt tính rồi tính: 21 – 8 =
41 – 14 =
81 – 35 = 48 + 7 = 39 + 26 =
68 + 32 = 2. Tìm x:
X+ 23 = 31; x + 48 = 61; 35 + x = 71 3. Giải toán theo tóm tắt sau: .
. Có : 81 kg mận còn: ? kg mận
Bán: 36kg mận

Bài 49: Luyện tập
Đánh giá bài viết