Bài 48
51-15 =? I. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính:
51
46
ངམ| ཆ
12.
56
7
Giải _ 51
19
81 46
61
31 47
35
32
14 71
38 33 91 49
25 36 84
6༽
41 12
26
34
55
27
26
c) 91 và 9.

45 2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là: a) 81 và 44;
_b) 51 va 25;
Giải 84
b) 51 44
25
37
26
3. Timx: a) x + 16 = 41; b)x+34 = 81
s) 19+x= 61
Giải a) x+16 = 41 _b) x+ 34 = 81
c) 19 + X = 61 = 41 – 16X
= 81 – 34
X = 61 – 19 =25
x= 42 4. Vẽ hình theo mẫu: LLILLILILLILLILLTILLITE
LLLLILLILLTILITTTITLILLLILLITTLLILL LLITLLELLILLITTLILLLLILLLILLILLILLILLILLITLLLLIT
xx x
= 47
LITTLLITTTTLLELILTILILL T།
66 – Giải bài tập toán 2 – Tập 1
Giải IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IULITINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIII
N
IINIIIIIII
ULULUIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIINOTTITIT IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. Đặt tính rồi tính: 41 – 26; 2. Tìm x: x + 18 = 41 3. Đoạn thẳng…
cắt đoạn thẳng .. tại …
61 – 38: 22 + x = 51
71 – 45:
91 – 37. 36 + x = 81..

Bài 48: 51 – 15
Đánh giá bài viết