Bài 47
31 – 5 = ? . I. THỰC HIỆN: (mẫu)
• 1 không trừ được 5, lấy 11 trừ 5 bằng 6, viết 6 nhở 1
• 3 trừ 1 bằng 2, viết 2. 26 • Trừ từ phải sang trải. II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính:
61

31
5
51
31
81

2
64 – Giải bài tập toán 2 – Tập 1
have

hiteles his
Giải
61
54
41
81
1
t least
2.
54
79
38 41
ཆ མ| ཆ ༧༧
11
91
6
8
17
36
82
c) 71 và 8.
35 2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là: a) 51 và 4;
b) 21 và 6; Giải
21 4
6 47
a)
51
b)
c)
71
63
3. Đàn gà đẻ được 51 quả trứng, mẹ đã lấy 6 quả trứng để làm món ăn. Hỏi còn lại bao nhiêu quả trứng?
Giải số quả trứng còn lại là: 51 – 6 = 45 (quả trứng)
| Đáp số: 45 quả trứng
4. Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại điểm nào?
8
0
Giải Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại điểm O.
hẳng 4
III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ:
| 21 và 7; 41 và 6; 81 và 8; 71 và 5. 2. An hái được 41 quả xoài. An tặng bạn.7 quả. Hỏi An còn lại bao nhiêu quả
| xoài.
Đáp số: 34 quả
3. Đoạn thẳng AI cắt đoạn
thẳng IB tại điểm…
A
Ao
Giải bài tập toán 2 – Tập 1 – 65

Bài 47: 31 – 5
Đánh giá bài viết