Bài 46 11 TRỪ ĐI MỘT số
11 – 5 = ? I. THỰC HIỆN: (mẫu)
• HS thiết lập bảng trừ (11 trừ đi 1 số)
và thuộc bảng trừ đó.
O
11 – 8 = 3 11 – 9 = 2
7 + 4 = 4+ 7 = 11 – 7 = 11 – 4 = 11 – 1-3 = 11 – 4
6 + 5 5 + 6 11 – 6 11 – 5
11 – 2
11 – 5 = 6 . 11 -3 = 8
11.- 6 = 5 11 – 4 = 7
11 – 7 = 4 II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính nhẩm: a) 9+2 =
8 + 3 = 3+ 8 = 11 – 8 =
11 – 3 = 11 – 1-5 =
11 – 1-9 = 11 – 6
11 – 10 =
Giải a) 9 + 2 = 11 8 + 3 = 11
2+9 = 11 3 + 8 = 11 11 – 9 = 2
11 – 8 = 3 11 – 2 = 9
11 – 3 = 8 b) 11-1-5 = 5; 11 – 1-9 = 1;
11 – 6 = 5; 11 – 10. = 1;
= = = =
7 + 4 = 11 4 + 7 = 11 11 – 7 = 4 11-4 = 7 11-1-3 = 7 11 -4 = 7
6 + 5 = 11 5 + 6 = 11 11 – 6 = 5 11-5 = 6

Giải bài tập toán 2 – Tập 1 – 63
2. Tính:

11

3
Giải
11
1
1
11 7
11 5
3
.
c) 11 và 3.
3. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là: a) 11 và 7;
b) 11 và 9;
Giải a) 11
b) 11
C)
1
3
4. Bình có 11 quả bóng bay, Bình cho bạn 4 quả. Hỏi Bình còn lại mấy quả bóng bay?
Giải Số quả bóng Bình còn lại là: 11 – 4 = 7 (quả)
Đáp số: 7 quả III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. số? 11 – 1 – 2 =
11 -1 -3 = 11 – 3 =
11 -4 = 11 – 1-8 =
11 – 1-5 = 11 – 9′ =
11 – 6 = 2. Gà mẹ ấp 11 quả trứng, hôm nay 7 quả trứng đã nở thành con. Hỏi còn | mấy quả trứng chưa nở?
Đáp số: 4 quả

Bài 46: 11 trừ đi một số: 11 – 5
Đánh giá bài viết