Bài 45 số TRÒN CHỤC TRỪ ĐI MỘT số

8

32

40

  1. THỰC HIỆN: (mẫu)

40 – 8; 40 – 18 40 • 0 không trừ được 8, lấy 10 trừ 8

bằng 2, viết 2 nhở 1. • 4 trừ 1 bằng 3, viết 3.

  • 0 không trừ được 8, lấy 10 trừ 8 18 bằng 2, viết 2 nhớ 1.

| 22 • 1 thêm 1 bằng 2, 4 trừ 2 bằng 2, viết 2. • Lưu ý: Trừ từ phải sang trái. II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính: 60

5090

80

5

.

7

Giải

. 50

80

5

17

54

51

45

88

63

19

26

  1. Tim x: a) x + 9 = 30;
  2. C) x + 19 = 60
  3. a) x + 9 = 30; X = 30 – 9

= 21

  1. b) 5 + x = 20;

Giải b) 5 + x = 20;

X = 20 – 5 x = 15

  1. C) x + 19 = 60

= 60 – 19 = 41

62 – Giải bài tập toán 2 – Tập 1

  1. Có 2 chục que tính, bớt đi 5 que tính. Hỏi còn lại bao nhiêu que tính?

Giải Số que tính còn lại là: 20 – 5 = 15 (que tính)

Đáp số: 15 que tính III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. Đặt tính rồi tính: 50 – 24; 60 – 37; 70 – 45; 90 – 58 2. Tìm x: X + 16 = 40

11 + x = 30 3. Bà có 3 chục quít, bà cho cháu 14 quả. Hỏi bà còn lại bao nhiêu quả quít?

Đáp số: 16 quả

Bài 45: Số tròn chục trừ đi một số
Đánh giá bài viết