A. TÓM TẮT KIẾN THỨC

Để cộng hai số nguyên cùng dấu, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt trước kết quả dấu chung của chúng.

Chú ý: Quy tắc này cũng được mở rộng cho trường hợp cộng nhiều số cùng dấu.

$4. CỘNG HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU A. TÓM TẮT KIẾN THỨC

?1

Để cộng hai số nguyên cùng dấu, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt trước kết quả dấu chung của chúng. Chú ý : Quy tắc này cũng được mở rộng cho trường hợp công nhiều số cùng dấu. Tính và nhận xét kết quả : (-4) + (-5) và 1-4| + |-5.

Hướng dẫn Ta có (-4) + (-5) = -9

1-4 + 1-5= 4 + 5 = 9 Nhận xét : Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối và đặt dấu – trước kết quả.

b) (–23) + (-17).

22. Thực hiện phép tính: a) (+37) + (+81);

Hướng dẫn a) (+37) + (+81) = + (37 + 81) = +118 b) (-23) + (-17) = – (23 + 17) = -40.

B. BÀI TẬP 23 Tính: a) 2763 + 152; b) (-7) + (-14);

c) (-35) + (-9);

Hướng dẫn a) 2763 + 152 = +2915 b) (-7) + (-14) = -17 + 14) = -21

c) – 35 – 9 = -(35 + 9) = -44 24 Tính: a) (-5) + (-248); b) 17 + (–331; c) 1-371 + 1 +151

Hướng dẫn a) (-5) + (-248) = -253 b) 17 + 1-331 = 17 + 33 = +50

c) 1-371 + 115| = 37 + 15 = +52 25 Điền dấu > , < thích hợp vào ô vuông : a) (-2) + (-5) U (-5); b) (-10)| (-3) + (-8)

Hướng dẫn | a) Vì (-2) + (-5) = -7 nên (-2) + (-5) < (-5)

b) (–3) + (-8) = -11 nên (-10)>(-3) + (-8) 26 Nhiệt độ hiện tại của phòng ướp lạnh là -5°C. Nhiệt độ sắp tới tại đó là bao nhiêu độ C nếu nhiệt độ giảm 7°C ?

Hướng dẫn Nhiệt độ sắp tới là : (-5) + (-7) = -12 (°C)

BÀI TẬP TỰ LUYỆN Thực hiện các phép tính : a) (-7) + (-4) + (-13)

b) (+7) + (+5) + (+17) 2 Tính : a) l-al + lal

b) (-4) + (-25) + (-26)

Bài 4. Cộng hai số nguyên cùng dấu
4.4 (87.53%) 93 votes