Chương VIII CÁC NHÓM THỰC VẬT
Bài 37.
TÁO
A – CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
Câu 1. Nêu đặc điểm cấu tạo của tảo xoắn và rong mơ. Giữa chúng có những điểm gì khác nhau và điểm gì giống nhau?
Câu 2. Tại sao không thể coi rong mơ như một cây xanh thật sự?
Câu 3. Sau khi tìm hiểu một vài tảo, em có nhận xét gì về tảo nói chung? (phân bố, cấu tạo).
Câu 4. Đánh dấu + vào]chỉ ý trả lời đúng trong câu sau:
Tảo là thực vật bậc thấp vì:
a) Cơ thể có cấu tạo đơn bào b) Sống ở nước c) Chưa có thân, rễ, lá thật sự.
d) Cả a và b. Câu 5. Quan sát bằng mắt thường một cốc nước máy hoặc nước mưa và một cốc nước ao hoặc nước hồ lấy ở trên mặt, chỗ có nhiều váng càng tốt, em thấy có gì khác nhau về màu nước. Giải thích?
B – HƯỚNG DẪN GIẢI
Câu 1. a) Đặc điểm cấu tạo của tảo xoắn và rong mơ.
* Tảo xoắn: Cơ thể đa bào, có màu lục, hình sợi. Chúng sinh sản sinh dưỡng bằng cách đứt ra thành những tảo mới và sinh sản hữu tính bằng tiếp hợp.
72
giaibai5s.com
* Rong mơ: cơ thể đa bào, có màu nâu, dạng cành cây. Chúng sinh sản sinh dưỡng và sinh sản hữu tính (có sự kết hợp giữa tinh trùng và noãn cầu).
b) Điểm giống và khác nhau giữa tảo xoắn và rong mơ * Những điểm giống nhau:
– Đều thuộc nhóm thực vật bậc thấp. Cơ thể chưa có rễ, thân, lá thật sự.
– Đều phân bố trong môi trường nước.
– Tế bào cấu tạo cơ thể đã có nhân hoàn chỉnh. Trong tế bào có chất diệp lục.
– Dinh dưỡng bằng hình thức tự dưỡng: tự chế tạo chất hữu cơ qua quang hợp từ nước và khí cacbonic.
– Ngoài sinh sản sinh dưỡng, còn có sinh sản hữu tính.
* Những điểm khác nhau:
Tảo xoắn
Rong mo
Phân bố
– Môi trường nước ngọt – Môi trường nước mặn (biển)
(ao, hồ, đầm…)
Cấu tạo
– có màu lục do chỉ
chứa chất diệp lục.
– Cơ thể có dạng sợi
Ngoài diệp lục còn có màu nâu do có chất sắc tố phụ
màu nâu. – Cơ thể có dạng cành cây. – Sinh sản hữu tính bằng cách
kết hợp giữa tinh trùng và | noãn cầu.
Sinh sản 1- Sinh sản hữu tính
bằng cách tiếp hợp giữa hai tế bào gần nhau.
Câu 2. Không thể coi rong mơ như một cây xanh thật sự là vì:
Mặc dù rong mơ cũng có dạng giống như một cây xanh (thân, lá, quả) nhưng đó không phải là thân, lá… thật sự, bộ phận giống quả chỉ là những phao nổi, bên trong chứa khí, giúp rong mơ có thể đứng thẳng trong nước.
73
giaibai5s.com
Câu 3. Nhận xét chung về các loài tảo (phân bố và cấu tạo).
– Phân bố: Chúng sống ở môi trường nước ngọt (tảo xoắn) và ở môi trường nước biển (rong mơ).
. – Cấu tạo; cơ thể đơn bào hay đa bào, có cấu tạo đơn giản (chưa có rễ, thân, lá), có thể màu trong cấu tạo tế bào.
Câu 4. Đáp án: c.
Câu 5. Các em hãy lấy một cốc nước máy (hoặc nước mưa) và lấy trên mặt nước một cốc nước ao (hoặc nước hồ) chỗ có nhiều váng, rồi quan sát xem có gì khác nhau về màu nước. Sau đó dùng kiến thức đã học để giải thích hiện tượng trên.
Bài 37: Tảo – Giải bài tập sinh học 6
Đánh giá bài viết