Bài 31.
THỤ TINH, KẾT QUẢ VÀ TẠO HẠT
A – C U HỎI VÀ BÀI TẬP
Câu 1. Phân biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh. Thụ phấn có quan hệ gì với thụ tinh?
Câu 2. Quả và hạt do bộ phận nào của hoa tạo thành? Em có biết những cây nào khi quả đã hình thành vẫn còn giữ lại một bộ phận của hoa? Tên của bộ phận đó?
B – HƯỚNG DẪN GIẢI
Câu 1. * Phân biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh
| Hiện tượng thụ phấn
Hiện tượng thụ tinh
Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp | Thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục xúc với đầu nhụy
đực kết hợp với tế bào sinh dục cái tại tế bào noãn tạo thành một tế bào mới là hợp tử.
58
giaibai5s.com
* Thụ phấn có quan hệ với thụ tinh là: muốn có hiện tượng thụ tinh | thì phải có hiện tượng thụ phấn, nhưng với điều kiện hạt phấn phải nảy | mầm. Như vậy, thụ phấn là điều kiện cần thiết cho thụ tinh. Nếu không có thụ phấn thì không có thụ tinh.
Câu 2. * Đánh dấu + vào
chỉ câu trả lời đúng nhất.
Quả do bộ phận nào tạo thành? Da) Đế hoa;
b) Bầu nhụy; c) Bầu nhụy chứa noãn được thụ tinh; d) Cả a và b.
Đáp án: c.
* Đánh dấu + vào chỉ câu trả lời đúng nhất. Hạt do bộ phận nào tạo thành?
[] a) Hạt phấn
b) Bầu nhụy
c) Nhụy hoa
[1d) Noãn đã được thụ tinh
Đáp án: d.
* Một số loại cây, khi quả đã hình thành mà vẫn còn giữ lại một bộ phận của hoa là: cây cà chua, cây hồng, cây thị… (giữ lại đài hoa); cây | chuối, cây ngô… (giữ lại phần đầu nhụy và vòi nhụy)./div>
Bài 31: Thụ tinh, kết quả và tạo hạt – Giải bài tập sinh học 6
5 (100%) 5 votes