Bài 22 (trang 14 sách giáo khoa Toán lớp 6)

Đề bài

Số chẵn là số tự nhiên có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8; số lẻ là số tự nhiên có chữ số tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9. Hai số chẵn (hoặc lẻ) liên tiếp thì hơn kém nhau 2 đơn vị.

a) Viết tập hợp C các số chẵn nhỏ hơn 10.

b) Viết tập hợp L các số lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn 20.

c) Viết tập hợp A ba số chẵn liên tiếp, trong đó số nhỏ nhất là 18.

d) Viết tập hợp B bốn số lẻ liên tiếp, trong đó số lớn nhất là 31.

Hướng dẫn:

Hai số chẵn liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị.

Hai số lẻ liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị.

Giải:

a) Các phần tử của tập hợp C là các số chẵn nhỏ hơn 10.

Do đó, tập hợp C được viết như sau: C = {0; 2; 4; 6; 8}. 

b) Các phần tử của tập hợp L là các số lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn 20.

Vậy tập hợp L là: L = {11; 13; 15; 17; 19}.

c) Trong tập hợp A, số nhỏ nhất là 18 nên hai số chẵn liên tiếp của nó lần lượt là 18 + 2 = 20 ; 20 + 2 = 22.

Ta có A : {18; 20; 22}

d) Trong tập hợp B, số lớn nhất là 31 nên ba số lẻ liên tiếp của nó lần lượt là: 31 – 2 = 29 ; 29 – 2 = 27 ; 27 . 2 = 25.

Ta có: B = {25; 27, 29, 31}.

Giaibai5s.com

Bài 22 (trang 14 sách giáo khoa Toán lớp 6)
Đánh giá bài viết