Bài 21 (trang 14 sách giáo khoa Toán lớp 6)

Đề bài

Tập hợp A = {8; 9; 10;…; 20} có 20 – 8 + 1 = 13 (phần tử)

Tổng quát: Tập hợp các số tự nhiên từ a đến b có b – a + 1 phần tử. Hãy tính số phần tử của tập hợp sau: B = {10; 11; 12;….; 99}

Giải:

Số phân tử của tập hợp B là:  99 – 10 + 1 = 90 (phần tử). 

Giaibai5s.com

Bài 21 (trang 14 sách giáo khoa Toán lớp 6)
5 (100%) 3 votes