Bài 19 28 + 5 I. THỰC HIỆN: (mẫu) nhở qua 10 (hay một chục) | 28 8 cộng với 5 bằng 13, viết 3 nhở 1. 2 5 2 thêm 1 bằng 3, viết 3. + 33 II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính: Giải 58 18 38 28 48 + ***** 21 63 34 56 42 79 19 40 47 81 23 46 36 2. Mỗi số 51, 43, 47, 25 là kết quả của phép tính nào? 38 + 5 18 + 7 28 + 9 48 + 3 78 + 7 39 + 8 Giải 38 + 5 18 + 7 28 + 9 25 48 + 3 78 + 7 39 + 8 3. Có 18 con gà và 5 con vịt. Hỏi cả gà và vịt có bao nhiêu con? Tóm tắt: Gà: 18 con, ? con | Vịt : 5 con ) Giải Cả gà và vịt có: 18 + 5 = 23 (con) Đáp số: 23 con Giải bài tập toán 2 – Tập 1 – 29 4. Vẽ đoạn thẳng có độ dài 5cm. Giải 5cm III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. Đặt tính rồi tính tổng các số hạng sau: 68 và 6; 78 và 5; 48 và 3; 28 và 9; 53 và 8; 39 và 7. 2. Ghi đúng (Đ), sai (S) vào các phép tính: 38 + 5 = 43 78 + 7 = 75 28 + 9 = 37 49 + 8 = 47 18 + 6 = 24 58 + 3 = 61 3. Có 28 con vịt và 5 con gà. Hỏi cả gà và vịt có bao nhiêu con? Đáp số: 33 con.
Bài 19: 28 + 5
Đánh giá bài viết