– Bài 18 8 CỘNG VỚI MỘT số 8 + 5 = ? I. GHI NHỚ 8 • Thuộc bảng cộng 8 + 3 = 11 8 + 4 = 12 8 + 5 = 13 0 0 8 + 7 = 15 + + 8 + 8 = 16 8 + 9 = 17 13 0 + 0 0 8 + 6 = 14 + II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính nhẩm: 8 + 3 = 8 + 4 = 3 + 8 = 4 + 8 = 8 + 7 = 7 + 8 = 8 + 9 = 9 + 8 = 8 + 6 = 6 + 8 = Giải 8 + 6 = 14 6 + 8 = 14 8 + 3 = 11 3 +8 = 11 8 + 4 = 12 4+ 8 = 12 8 + 7 = 15 7 + 8 = 15 8 + 9 = 17 9 + 8 = 17 Giải bài tập toán 2 – Tập 1 – 27 2. Tính ON Giải 00 + w 16 3. Tính nhẩm: 8 + 5 = 8 + 2 + 3 = 9 + 5 = 9 + 1 + 4 = 8 + 6 8 +2 +4 9+8 9 +1 + 7 = = = Giải 8 + 9 + 2 + 7 9 + 6 9 +1 +5 = = 00 + 8 + 5 = 13 8 + 6 = 14 8 + 9 = 17 8 + 2 + 3= 13 8 + 2 + 4 = 14 8 + 2 + 7 = 17 9 +5 = 14 9 + 8 = 17 9+ 6 = 15 9 +1 +4= 14 9 + 1 + 7 = 17 9 +1 +5= 15 4. Hà có 8 con tem, Mai có 7 con tem. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu con tem? Tóm tắt: Hà có :8 tem) ? tem Mai có :7 tem| Giải Số tem cả hai bạn có là: 8 + 7 = 15 (tem) Đáp số: 15 tem III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. Tính nhẩm: 8 + 5 = 8 + 7 = 8 + 1 + 4= 8 + 2 + 5= 8 + 1 + 8= 8+2+7= 2. Giải toán theo sơ đồ: 8 dm Đoạn dây A – Đoạn dây B. 6 dm , cả hai đoạn … dm2 00 00 28 – Giải bài tập toán 2 – Tập 1
Bài 18: 8 cộng với một số: 8 + 5
Đánh giá bài viết