Bài 17 LUYỆN TẬP 9 + 3 = 1. Tính nhẩm: 9 + 4 = 9 +6 = 8 = 9 + 2 = 9+9 = 9+ 1 = 6 +9 = 5 +9 = +9 = + Giải 9+ 4 = 13 9 + 6 = 15 9+ 8 =17 2. Tính: 9+3 = 12 9+ 5 = 14 9 +7= 16 9+2 = 11 9 + 9 = 18 +4 = 10 6 + 9 = 15 5 +9 = 14 2+9 =41 + 37 7 Giải 29 39 26 45 ཆག ༧ | ཆ “[༔ 37 74 28 གྷ g| ཤྩཎ ཁ| 65 74 72 46 20 39 19 91 59 9+9 – 19 9+ 8 -8 +9 9+ 5 – 9+6 v 9+9 – 15 2+9 -+ 9+3 -9+2 26 – Giải bài tập toán 2 – Tập 1 Giải 9 + 9 < 19 9 + 8 = 8 + 9 9 +5 < 9 + 6 9 + 9 > 15 2 + 9 = 9 + 2 9 + 3 > 9 + 2 4. Trong sân cỏ 19 con gà trống và 25 con gà mái. Hỏi trong sân có tất cả bao nhiêu con gà? , 19 con gà trống Tóm tắt: Trong sân có: 25 – 25 con gà máis ? con gà Giải Trong sân có tất cả là: 19 + 25 = 44 (con gà) Đáp số: 44 con gà 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Trên hình vẽ có mấy đoạn thẳng? A. 3 đoạn thẳng. B. 4 đoạn thẳng. C, 5 đoạn thẳng. D. 6 đoạn thẳng. Giải Khoanh (D)6 đoạn thẳng. (6 đoạn thẳng là: MO, MP, MN, OP, ON, PN). Р
Bài 17: Luyện tập
Đánh giá bài viết