Bài 168: Luyện tập chung
Bài 168: Luyện tập chung

Bài 168 LUYỆN TẬP CHUNG
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính nhẩm: 5×6 =
36 : 4 = 25:5 =
0 x 5:5 = 0:3:2 =
2×9
16:4 4:4 x 1
= =
5 x 6 = 30 4 x 7 = 28 3 x 8 = 24
2 x 9 = 18 114 – Giải bài tập toán 2 – Tập 2
1 * 5:5 = 3×8 = 9:3 =
Giải 36 : 4 = 9 25 : 5 = 5 16:4 = 4 9:3 = 3
1 x 5:5 = 1 0 x 5:5 = 0 0:3:2 = 0 4:4 x 1 = 1
2 GIẢI BÀI 5S
www.giaibai5s.com
AV #
?
482 – 480 987 – 989 1000 – 600 + 400
300 + 20 + 8 – 338 400 + 60 + 9 – 469 700 + 300 – 999
Giải 482 > 480 987 < 989 1000 = 600 + 400 300 + 20 + 8 < 338 400 + 60 + 9 = 469 700 + 300 > 999
3. Đặt tính rồi tính:
a) 72 – 27; b) 48 + 48;
602 + 35; 347 – 37;
323 + 6 538 – 4
t
323
Giải a) 72 602 323 b) 48
347
538 27 35 6 48 37
4 45 637 329
96 310
534 4. Tấm vải xanh dài 40m, tấm vải hoa ngắn hơn tấm vải xanh 16m. Hỏi tấm vải hoa dài bao nhiêu mét?
35
Tóm tắt:
Vải xanh:
ker——- 40m
16m
Vải hoa:
Giải Độ dài tấm vải hoa là:
40 – 16 = 24 (m)
Đáp số: 24m
5.
Đo độ dài các cạnh của hình tam giác ABC rồi tính chu vi hình tam giác đó.
Giải
Ta có: AB = 4cm; AC = 4cm; BC = 3cm. Vậy chu vi hình tam giác ABC là:
4 + 4 + 3 = 11 (cm)
4cm
4cm
3cm
Đáp số: 11cm
Giải bài tập toán 2 – Tập 2 – 115

Bài 168: Luyện tập chung
Đánh giá bài viết