Bài 166: Luyện tập chung Bài 166: Luyện tập chung

Bài 166 LUYỆN TẬP CHUNG
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính nhẩm: 2 x9 =
16 : 4 = 3 x 9 =
18: 3 = 4 9 =
14:2= 5×9 =
25 : 5 =
2 x 4 = 4 x 2 = 8:2 = 8:4 =
3*5 = 5 x 3 = 15 : 3 =
15 : 5 = Giải
3 x 5 = 15 5×3 = 15 15:3 = 5 15:5 = 3
2 x 9 = 18 3 x 9 = 27 4 x 9 = 36 5 x 9 = 45
16 : 4 = 4 18:3 = 6 14: 2 = 7 25:5 = 5
2 x 4 = 8 4 x2 = 8 8:2 = 4 8:4 = 2
112 – Giải bài tập toán 2 – Tập 2 ,
GIẢI BÀI 5s www.giaibai5s.com
2. Đặt tính rồi tính:
a) 42 + 36; b) 38 + 27;
432 + 517 862 – 310.
85 – 21; 80 – 35;
Giải 432 517
a)
42
85
b)
b)
38
80
+
862 310
36
21
* 27
27
35
78
64
949
65
45
552
3.
Tính chu vi hình tam giác bên:
5cm
3cm
6cm Giải Chu vi hình tam giác: 3 + 5 + 6 = 14 (cm)
Đáp số: 14 cm 4. Bao ngó cân nặng 35kg, bao gạo nặng hơn bao ngô 9kg. Hỏi bao gạo cân nặng bao nhiêu ki-16-gam?
Giải Số ki-lô-gam bao gạo cân nặng là: 35 + 9 = 44 (kg)
Đáp số: 44 kg 5. Viết hai số mà mỏi số có ba chữ số giống nhau.
Giải Viết hai số mà mỗi số có ba chữ số giống nhau:
222:
666: GIẢI BÀI 5s www.giaibai5s.com

Bài 166: Luyện tập chung
Đánh giá bài viết