Bài 159: Ôn tập về phép nhân và phép chia
Bài 159: Ôn tập về phép nhân và phép chia

Bài 59
ÔN TẬP VỀ PHÉP NH N VÀ PHÉP CHIA
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính nhẩm: a) 2 8 =
12 : 2 = 2.9 =
18: 3 = 3×9 = 12 : 3 = 5-7 =
45.5 = 12 4 = 5. 8 =
40 : 4 = 5 x 6 = 15:5= 3.6=
20 : 2 = b) 20 * 4 =
30 3 = 20 2 =
30 2 = 80 : 4 = 90 : 3 = 40 : 2 =
60 : 2 =
Giải a) 2 x 8 = 16 12:2 = 6
2 x 9 = 18 18:3 = 6 3 x 9 = 27 12: 3 = 4 5 x 7 = 35 45 : 5 = 9 4 * 5 = 20 12 : 4 = 3 5×8 = 40 40 : 4 = 10
5×6 = 30 15 : 5 = 3 3 x 6 = 18 20 : 2 = 10 b) 20 x 4 = 80 30 x 3 = 90 20 x 2 = 40 30 x 2 = 60
80 : 4 = 20 90 : 3 = 30 40 : 2 = 20 60 : 2 = 30 2. Tính: 4 x 6 + 16 = ; 20:46 =
57 + 25 =
30 : 5:2 =
Giải 4 x 6 + 16 = 24 + 16
20 : 4 x 6 = 5 x 6 = 40
= 30 5×7 + 25 = 35 + 25
30:5:2 = 6:2 = 60 3. Học sinh lớp 2A xếp thành 8 hàng. mỗi hàng có 3 học sinh. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh?
Giải Số học sinh của lớp 2A là: 3 x 8 = 24 (học sinh)
Đáp số: 24 học sinh 4. Hình nào đã khoanh vào số hình tròn?
= 3
b) OOO
Giải
Hình a) được khoanh vào số hình tròn.
Giải bài tập toán 2 – Tập 2 – 103
5. Tim x: a) x : 3 – 5 X = 5×3
= 15
b) 5 x x
x
x GIẢI BÀI 5s www.giaibai5s.com
= 35 = 35 : 5 = 7

Bài 159: Ôn tập về phép nhân và phép chia
Đánh giá bài viết