Nguồn website giaibai5s.com

a)

+

+

+

+

+

=

+

=

1

+

3

=

4.

5

  1. Tính:

.7 3 7 8 6 7+ 8 – 6 9 ,1 a) – +1 – = = =+ 98-488 88 88

15 3 1 15 9 4 15 – 9 -4 2 »? 24 8 6 24 24 24 24 24 – 12 c) 895,72 + 402,68 – 634,87 = (895,72 + 402,68) – 634,87

= 1298,4 – 634,87

= 663,53 2. Tính bằng cách thuận tiện nhất: 8 7 7 5 (8 7) (7

15 12 15 4 15 4 (15 15 ) 14 4) 15 4 b) 98,54 – 41,82 – 35,72 = 98,54 – (41,82 + 35,72)

= 98,54 – 77,54 = 21. 3. Một trường tiểu học có 8 số học sinh xếp loại khá, 4 số học sinh

xếp loại giỏi, còn lại là học sinh xếp loại trung bình. Hỏi: a) Số học sinh xếp loại trung bình chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh toàn trường ? b) Nếu trường tiểu học có 400 học sinh thì có bao nhiêu học sinh xếp loại trung bình ?

  • Bài giải a) Số phần trăm học sinh khá giỏi của trường tiểu học là:

5 1 33 82,5 – 82.5%

8 * 5 * 40 TM 100 Số phần trăm học sinh đạt loại trung bình là:

100% – 82,5% = 17,5%. b) Số học sinh đạt loại trung bình là:

400 x 17,5:100 = 70 (học sinh). | Đáp số: a) 18,5%.

| b) 70 học sinh. 4. Tìm những giá trị số thích hợp của a và b để có: a + b = a = b.

Ta thấy: b = 0 thì a + 0 = a = 0 = a | Vậy: a là số bất kỳ, còn b = 0.

+

=

85

Bài 152. Luyện tập phép cộng, phép trừ
Đánh giá bài viết