Bài 152: Luyện tập chung

Bài 152: Luyện tập chung

Bài 152: Luyện tập chung

Bài 152 LUYỆN TẬP CHUNG
Don vi
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Viết số và chỉ thích hợp vào ô trống (theo mẫu): Doc so
Viết số | Tràm Chục – Một trăm hai mươi ba | 123 1 1 1 2 Bốn trăm mười sáu
5 TO 299
| 9 | 4
|
0
Giải Viết số | Trăm
Chuc
Đơn vị
Đọc số Bốn trăm mười sáu
416
Năm trăm linh hai
502
|
0
5 2
299
Hai trăm chín mươi chín | Chín trăm bốn mươi
940
4
Giải bài tập toàn 2 – Tập 2 – 93
2. sól?
Màu:
389
390
391
298
~-~– -0-0
~-0-0 0-0-0
899)
998
0 0,00
Giải
389
390
298
299
899
900
901
998
999
1000
AV11
321 – 298 900 + 90 + 8 . 1000 732 – 700 + 30 + 2
875 – 785 697 – 699 599 – 701
Giải 875 > 785 697 < 699 599 < 701 4. Hình nào đã khoanh vào 1 số hình vuông? 321:> 298 900 + 90 + 8 < 1000 732 = 700 + 30 + 2 DODNO DONIM Giải Hình a) đã khoanh vào 1 số hình vuông. 5. Giá tiền một chiếc bút chì là 700 đồng, giá tiền một chiếc bút bi nhiều hơn giá tiền một chiếc bút chì 300 đồng. Hỏi giá tiền một chiếc bút bi là bao nhiêu đồng? 700 đồng Tóm tắt: Bút chì: ? đồng 9 | Bút bi: ------------3 300 đồng 94 – Giải bài tập toán 2 - Tập 2 Giải Giá tiền một chiếc bút bi là: 700 + 300 = 1000 (đồng) GIẢI BÀI 5s www.giaibai5s.com Đáp số: 1000 đồng.
Bài 152: Luyện tập chung
Đánh giá bài viết