Bài 138 (tr. 54 SGK)

Hướng dẫn:

Số phần thưởng phải là ước chung của 24 và 32.

Giải:

Số phần thưởng phải là ước chung của 24 và 32.

Vậy cách a và cách c thực hiện được.

Cách a: mỗi phần thưởng có 6 bút bi và 8 quyển vở.

Cách c: mỗi phần thưởng có 3 bút bi và 4 quyển vở

Giaibai5s.com

Bài 138 (trang 54 sgk Toán 6 tập 1)
Đánh giá bài viết