Bài 138: So sánh các số có ba chữ số
Bài 138: So sánh các số có ba chữ số

Bài 138 so SÁNH CÁC SỐ CÓ BA CHỮ Số 1. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. >
127 – 121
AV11
182 – 192 865 – 865
648 – 684 749-549
124 – 129
1273120
127 > 121 124 < 129 Giải 182 < 192 865 = 865 182 < 192 648 < 684 749 > 549
2. Tìm số lớn nhất trong các số sau:
a) 395; 695; 375; c) 751; 341; 741.
b) 873;
973;
979;
Giải
|
số lớn nhất trong các số: 6, 97,
Số lớn nhất trong các số: a) 695;
b) 979;
9) 781.
c) 751.
Giải bài tập toán 2 – Tập 2 – 71
3. Sól?
971
972
973
976
1977
979
982
983
986
988
991
995
996
999
1000
Giải 975 976
971
972
973
974
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
II. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. >
187 … 167 356 … 563 443 … 344
532 … 523 264 … 264 871 … 888
V
11
2. Viết theo thứ tự từ bé đến lớn các số sau: 925;
876; 786;
952;
867.
Viết theo thứ tự từ lớn đến bé các số sau:
558;
726;
627;
595;
815.
3. |số?
721
723 724
727
729
727
t
551
552
555
558
391
394
396
399
72 – Giải bài tập toán 2 – Tập 2
#GIẢI BÀI 5s www.giaibai5s.com

Bài 138: So sánh các số có ba chữ số
Đánh giá bài viết