Bài 130: Luyện tập chung

Bài 130: Luyện tập chung

 

Bài 130 LUYỆN TẬP CHUNG
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính nhẩm: 2 x 3 =
3 x 4 = 6:2 =
12: 3 = 6:3 =
12: 4 =
5 x 1 = 5:5 = 5:1 =
4 x 5 = 20 : 4 =
20 : 5 = Giải
4 x 5 = 20 20 : 4 = 5 20 : 5 = 4
2×3 = 6 6:2 = 3 6:3 = 2
3 x 4 = 12 12:3 = 4 12: 4 = 3
5 x1 = 5 5:5 = 1 5:1 = 5
GIẢI BÀI 5s
Giải bài tập toán 2 – Tập 2 – 59

2. Tính nhẩm (theo mẫu):
20 x 2 = ? 2 chục x 2 = 4 chục
20 x 2 = 40
30 x 3 = 20 * 4 = 40 x 2.
20 x 3 = 30 x 2 = 20 x 5 =
40:2 = ?
60.2 =
60 : 3 = 4 chục : 2 = 2 chục
80 : 2 =
80 : 4 = 40 : 2 = 20
90 : 3 =
80 : 2 =
Giải a) 30 x 3 = 90
20 × 3 = 60
20 x 4 = 80 30 x 2 = 60 40 x 2 = 80
20 x 5 = 100 b) 60 : 2 = 30 60 : 3 = 20
80 : 2 = 40 80 : 4 = 20 90 : 3 = 30
80 : 2 = 40 3. a) Tim x: x x 3 = 15;
4 x X = 28 b) Tim y: y: 2 = 2:
y :5 = 3
Giải a) Tìm x: (thừa số) Xx3 = 15
4 X = 28 X = 15:3
X = 28:4 X = 5
x = 7 b) Tim y: y: 2 = 2
y:5= 3 y = 2 x 2
y = 3 x 5 y = 4
y = 15 4. Cô giáo chia đều 24 tờ báo cho 4 tổ. Hỏi mỗi tổ được mấy tờ báo?
Giải Số tờ báo của mỗi tổ là: | 24 : 4 = 6 (tờ)
Đáp số: 6 tờ báo 5. Xếp 4 hình tam giác thành hình vuông (xem hình vẽ):
Giải Xếp 4 hình tam giác thành hình vuông như sau:
60 – Giải bài tập toán 2 – Tập 2

Bài 130: Luyện tập chung
Đánh giá bài viết