Bài 129: Luyện tập Bài 129: Luyện tập

Bài 129
LUYỆN TẬP
1.
a)
b)
Lập bảng nhân 1: 1 x1 =
1 x6 = 1 x 2 =
1 * 7 = 1 x3 =
1 x 8 = 1 x 4 =
1 x 9 = 1 x 5 =
1 x 10 =
Lập bảng chia t: 1:1 =
6:1 = 2:1 =
7:1 = 3:1
8:1 = 4:1
9:1 = 5:1 =
10:1 =
58 – Giải bài tập toán 2 – Tập 3
1:1 = 1 2:1 = 2 3:1 = 3 4:1 = 4 5:1 = 5
6:1 = 6 7:1 = 7 8:1 = 8 9:1 = 9 10:1 = 10
4:1 =
Giải a) 1×1 = 1 1 x 6 = 6 . b)
1 x 2 = 2 1×7 = 7 1 x 3 = 3 x 8 = 8 1 x 4 = 4 1 x 9 = 9
1 x 5 = 5 1 x 10 = 10 2. Tính nhẩm: a) 0 + 3 =
b) 5+ 1 = 3 + 0 =
1 + 5 = 0x3 = 3×0 =
5×1 =
Giải a) 0 + 3 = 3 b) 5 + 1 = 6 3 + 0 = 3
1 + 5 = 6 0x3 = 0
1 x 5 = 5 3 x 0 = 0
5*1 = 5 | 3. Kết quả tính nào là 0? Kết quả tính nào là 1? L2-2
3:3
1 5=
0:2= 0:1 = 1:1 =
:1 = 4 : 2 = 0
: 1 = 0 1:1 = 1
5 – 5
[ 5:5 )
5:5
3-2-1)
12:2:1
Kết quả:
Giải 2 – 2 = 5 – 5 = 3 – 2 – 1 =(0) 3:3 = 5:5= 1 x 1 = 2:2:1 = ( 1

Bài 129: Luyện tập
Đánh giá bài viết