Bài 125: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác

Bài 125: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác

Bài 125
CHU VI HÌNH TAM GIÁC CHU VI HÌNH TỨ GIÁC
I. GHI NHỚ | Tổng độ dài các cạnh của hình tam giác (hình tứ giác) là chu vi của hình đó. II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là:
Mẫu: Bài giải a) 7cm, 10cm và 13cm
Chu vi hình tam giác là: b) 20dm, 30dm và 400m
7 + 10 + 13 = 30 (cm) c) 8cm, 12cm và 7cm.
. Đáp số: 30cm.
Giải b) Chu vi hình tam giác là: 20 + 30 + 40 = 90 (dm)
Đáp số: 90 dm c) Chu vi hình tam giác là: 8 + 12 + 7 = 27 (cm)
Đáp số: 27 cm
Giải bài tập toán 2 – Tập 2 – 53
2. Tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là:
a) 3 dm, 40m, 5dm và 60m. b) 10cm, 20cm, 10cm và 20cm.
Giải a) Chu vi hình tứ giác:
3+ 4+ 5+ 6 = 18 (dm)
Đáp số: 180m
b) Chu vi hình tứ giác là:
10 + 20 + 10 + 20 = 60 (cm)
Đáp số: 60cm
3.
a) Đo rồi ghi số đo độ dài các cạnh của hình
tam giác ABC. b) Tính chu vi hình tam giác ABC.
Giải
3cm
3cm
3cm b) Chu vi hình tam giác ABC là: 3 + 3 + 3 = 9 (cm) (hoặc 3 x 3 = 9 (cm))
| Đáp số: 9 cm II. BÀI TẬP LUYỆN TẬP
1. a)
Đo và ghi số đo độ dài các cạnh của hình tứ giác MNPQ.
b)
Tính chu vi tứ giác MNPQ.
2. Tính chu vi hình tam giác ABC có độ dài các cạnh là: 5cm; 8cm;
4cm.
54 – Giải bài tập toán 2 – Tập 2

Bài 125: Chu vi hình tam giác – Chu vi hình tứ giác
Đánh giá bài viết