Bài 123: Tìm số bị chia

Bài 123: Tìm số bị chia

Bài 123
TÌM SỐ BỊ CHIA
I. GHI NHỚ
Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia. II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính nhẩm: 6:3 = 8:2= 12:3 =
15:3 = 2 x 3 = 4 x 2 = 4 x3 =
5×3 =
Giải 6:3 = 2 8:2 = 4 12:3 = 4
15:3 = 5 2×3 = 6 4 x 2 = 8 4×3 = 12
5×3 = 15 2. Tim x: a) X : 2 = 3; b) : 3 = 2;
c) : 3 = 4.
Giải a) x: 2 = 3; b) x: 3= 2;
X:3= 4 = 3 x 2 X = 2 x3
x = 4 x3 x = 6
X = 12
X
X
Giải bài tập toán 2 – Tập 2 – 51
3. Có một số kẹo chia đều cho 3 em, mỗi em được 5 chiếc kẹo. Hỏi có tất cả bao nhiêu chiếc kẹo?
Giải Số kẹo có tất cả là: 5 x 3 = 15 (chiếc kẹo)
Đáp số: 15 chiếc kẹo III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. Tính: 18 : 2 = 21 : 3 =
12 : 4 = 9 x 2 = 7×3 =
3 x 4 = 2. Tim x: X: 3 = 9
x : 6 = 8 3. Có một số học sinh chia đều ngồi vào 8 bàn, mỗi bàn có 4 học sinh. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh?
Đáp số: 32 học sinh

Bài 123: Tìm số bị chia
Đánh giá bài viết