Bài 116 (tr. 99 SGK)

Đề bài

Tính:

a) (-4).(-5).(-6)                                      b) (-3 + 6).(-4)

c) (-3 – 5) .(-3 + 5)                                d) (-5 – 13):(-6)

Giải:

a) (- 4).(- 5).(- 6) = -120;

b) (-3+6).(- 4) = 3.(- 4) = -12;

c) (-3 – 5).(- 3 + 5) = (- 8).2 = -16;

d) (- 5 -13): (- 6) = (- 18) :(- 6) = 3.

Giaibai5s.com

Bài 116 (trang 99 sgk Toán 6 tập 1)
Đánh giá bài viết