Bài 112: Luyện tập Bài 112: Luyện tập

Bài 112 LUYỆN TẬP
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tim x: a) x x 2 = 4
b) 2 x X = 12
c) 3 * X = 27
Giải
xx
a) x x 2 = 4 b) 2 xx = 12
c) 3 x X = 27 x = 4:2
x = 12:2
x = 27 : 3 X = 2
x = 6
x = 9 2. Tim y: a) y + 2 = 10 b) y x 2 = 10
c) 2 x y = 10 *Chú ý: Muốn tìm một số hạng của tổng, ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.
Giải a) y + 2 = 10 b) y x 2 = 10
c) 2 x y = 10 y = 10 – 2 y = 10:2
y = 10:2 y = 8
y = 5 3. Viết số thích hợp vào ô trống: Thừa số 2 2
3 1 Thừa số
3 2
5 Tich
6
Giải Thừa số
3
3 Thừa số
I 2
5 Tích 12
16
15
y = 5
3
6
15
2
3 5
15
Giải bài tập toán 2 – Tập 2 – 37.
4. Có 12kg gạo chia đều vào 3 túi. Hỏi mỗi túi có mấy ki-lô-gam gạo?
Giải số ki-lô-gam gạo ở mỗi tủi:
| 12:3 = 4 (kg gạo)
Đáp số: 4 kg gạo
SC
Aldo
5. Có 15 bông hoa cắm vào các lọ, mỗi lọ 3 bông hoa. Hỏi cảm được mấy lọ hoa?
Giải Số lọ hoa cần để cắm là: 15 : 3 = 5 (lo)
Đáp số: 5 lọ hoa
GIẢI BÀI 5s

Bài 112: Luyện tập
Đánh giá bài viết