Bài 112: Luyên tập Bài 112: Luyên tập

Bài 112: LUYỆN TẬP
| 1. Số l?
Thừa số 1 2 3 2 4 3 2 5 | 3 | Thừa số | 7| 5 | 8 | 3 | 7| 4 | 2| 5 |
Tích | 14 15 16 12 21 8 10 15 | 2. Tìm x: a) x +2 = 8
b) x+ 3 = 12 c) 3+ x = 27 x = 8 – 2 x = 12 – 3
= 27 – 3 x = 6 x = 9
x = 24
23
GIẢI BÀI 5S www.giaibai5s.com
Tóm tắt
60m
Xx 2 = 8 x x 3 = 12
3 x x = 27 x = 8:2 x = 12:3
x = 27 : 3 x = 4 x = 4
x = 9 3. Một sợi dây thép dài 6dm được cắt thành 3 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dài mấy đề-xi-mét ?
| Bài giải
| Một đoạn dây dài là: Sợi dây: + + >
6:3 = 2 (dm) ?dm
Đáp số: 20m 4. Một sợi dây thép dài 6dm được cắt thành các đoạn, mỗi đoạn dài 2dm. Hỏi sợi dây đó cắt thành mấy đoạn như thế ? Tóm tắt 60m
Bài giải Sợi dây: —-
Sợi dây cắt thành số đoạn là: 2dm
6 : 2 = 3 (đoạn) 1 đoạn: 1:
Đáp số: 3 đoạn GIẢI BÀI 5s www.giaibai5s.com

Bài 112: Luyên tập
Đánh giá bài viết