Bài 11: Phép cộng có tổng bằng 10
Bài 11: Phép cộng có tổng bằng 10

Bài 11: PHÉP CỘNG CÓ TỔNG BẰNG 10
1. a) Số ?
6 + 4 = 10 4 + 6 = 10
2 + 8 = 10 8 + 2 = 10
9 + 1 = 10 1 + 9 = 10
3 + 7 = 10
+ 3 = 10
7
13
GIẢI BÀI 5s www.giaibai5s.com
b) Viết (theo mẫu): 10 = 9 + 1 10 = 8 +2
10 = 1 + 9 10 = 2 +8 2. Đặt tính rồi tính:
10 = 7 + 3 10 = 3 + 7
10 = 6 + 4 10 = 4 + 6
10 = 5 + 5 10 = 5 + 5
+5
10
3. Tính nhẩm:
9 + 1 + 2 = 12
8 + 2 + 4 = 14 4. Số 1?
6 + 4 + 5 = 15 7 + 3 + 1 = 11
5 + 5 + 8 = 18 4 + 6 + 0 = 10
12
121
1
lo
9

3
85
1
16
12 giờ
| 9 giờ 5. | Số 1?
a) Buổi sáng em thức dậy lúc 6 giờ. b) Mỗi ngày em học khoảểGIẢI BÀI 5:

Bài 11: Phép cộng có tổng bằng 10
Đánh giá bài viết