Bài 103: Phép chia

Bài 103: Phép chia

Bài 103
PHÉP CHIA
I. GHI NHỚ:
6 ô chia thành 2 phần bằng nhau, mỗi phần có 3 ô, ta có phép chia: 6:2 = 3
• Đọc là sáu chia hai bằng ba.
• Dấu : gọi là dấu chia. 6:3 = 2
• Đọc là sảu chia ba bằng hai. 3 x 2 = 6
– 6:2 = 3
6:3 = 2
II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Cho phép nhân, viết hai phép chia (theo mẫu):
Mẫu: 4 x 2 = 8 8:2 = 4 8: 4 = 2
WE M
Giải bài tập toán 2 – Tập 2 – 25
a) 3 x 5 = 15
b) 4 x 3 = 12
Y.
c) 2 x 5 = 10
c)
Giải b) 4 x 3 = 12
12 : 4 = 3 12:3 = 4
2 x 5 = 10 10 : 2 = 5 10:5 = 2
a) 3 x 5 = 15
15:3 = 5
15:5 = 3 2. Tính: a) 3 x 4 =
12: 3 = 12 : 4 =
b)
4 x 5 = 20 : 4 = 20 : 5 =
Giải
b) 4 x 5 = 20
a) 3 x 4 = 12
12:3 = 4 12 : 4 = 3
20:4
20:5 = 4
III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. Viết 2 phép chia:
2. Tính: a) 3 x 8 =
24 : 3 = 24 : 8 =
b) 5 x 6 =
30 : 6 = 30 : 5 =
26 – Giải bài tập toán 2 – Tập 2

Bài 103: Phép chia
Đánh giá bài viết