Bài 10 LUYỆN TẬP CHUNG | Hướng dẫn giải bài tập 1. Viết các số 25, 62, 99, 87, 39, 85 theo mẫu: 25 = 20 + 5 Giải 25 = 20 + 5; 62 = 60 + 2; 87 = 80 + 7; 39 = 30 + 9; 2. Viết số thích hợp vào ô trống: 99 = 90 + 9; 85 = 80 + 5. a) b) số hạng Số hạng | 30 | 12 | 9 | 60 | 14 | 10. số bị trừ Só trừ | 90 | 66 | 19 | 25 | 60 52 19 15 Tổng Hiệu Giải a) số hạng | 30 | 52 | 9 | 7 số hạng | 60 | 14 | 10 | 2 | Tổng | 90 | 66 | 19 9 Số bị trừ | 90 | 66 | 19 | 25 Số trừ | 60 | 52 | 19 | 15 . Hiệu | 30 | 14 | 0 1 10 3. Tính: -65 11 56 94 42 – 32 30 – – 32 32 _16 65 32 30 78 52 40 Giải 94 56 11 42 32 16 54 64 4. Mẹ và chị hái được 85 quả cam, mẹ hái được 44 quả cam. Hỏi chị hái được bao nhiêu quả cam? Giải Chị hái được số quả cam là: | 85 – 44 = 41 (quả cam) | Đáp số: 41 quả cam 1 dm =… cm; 10cm = … dm Giải 1 dm = 10cm; 10cm = 10m sa Gala reme.com ? udm Gidil Giải bài tập toán 2 – Tập 1 – 17
Bài 10: Luyện tập chung
Đánh giá bài viết