Nguồn website giaibai5s.com

wwwwwwwwwwww

 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

A.Hình tam giác có 2 cạnh, 4 đỉnh. B. Hình tam giác có 2 góc tù và một góc nhọn. C.Hình tam giác có 3 cạnh và 2 đỉnh.

D.Hình tam giác có 3 góc, 3 cạnh và 3 đỉnh. 2.1 Nối các hình tam giác với tên gọi thích hợp: .

 1. Hình tam giác có 1 góc tù
 2. Hình tam giác có 1 góc vuông
 3. Hình tam giác có 3 góc nhọn
 4. ] Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Tam giác ABC có: a) Cạnh đáy BC và đường cao tương ứng

 1. b) Cạnh đáy AC và đường cao tương ứng
 2. U c) Cạnh đáy BC và đường cao tương ứng AH.

—-

B

‘c

 1. d) Cạnh đáy AB và đường cao tương ứng CE. ||
  1. | Viết “nhọn”, “tù “hoặc“vuông” thích hợp vào chỗ chấm:

  Tam giác ABC có: a) Góc A là góc …… .. b) Góc B là góc ….. c) Góc C là góc ….

  AZ

  B

  1. Viết tiếp vào chỗ chấm: a) Đường cao AH và cạnh đáy

  tương ứng ………….. b) Đường cao CE và cạnh

  – đáy tương ứng …………. c) Đường cao BM và cạnh đáy

  tương ứng ……….

  – ct

 2. 1

  1. D
  2. →H,
  3. →H,
  4. →H,
  5. Tam giác ABC có:
  6. a) Góc A là góc nhọn. b) Góc B là góc nhọn. c) Góc C là góc tù.
  7. a) Đường cao AH và cạnh đáy tương ứng BC
  8. b) Đường cao CE và cạnh đáy tương ứng AB
  9. c) Đường cao BM và cạnh đáy tương ứng AC

  A

  E

Bài 1: Hình tam giác
Đánh giá bài viết